هم اکنون مشکل شبکه وجود ندارد

وضعیت سرور

جدول زیر وضعیت سرور ما را نشان میدهد. شما میتوانید در صورت قطع بودن سرویسی آن را چک کنید .

نام سرور HTTP FTP POP3 اطلاعات php بارگذاری سرور پایداری
Borg اطلاعات php
Human اطلاعات php
Klingon اطلاعات php
Q اطلاعات php
Vulcan اطلاعات php
Web01 اطلاعات php
Web02-New اطلاعات php
Web03-New اطلاعات php
Web04-new اطلاعات php
Web05-new اطلاعات php
Web06-new اطلاعات php
Web10 اطلاعات php
Web12 اطلاعات php
Web14 اطلاعات php
Web15 اطلاعات php
Web16 اطلاعات php
Web17 اطلاعات php
Web18 اطلاعات php
Web19 اطلاعات php
Web20 اطلاعات php
Web22 اطلاعات php
Web23 اطلاعات php
Web24 اطلاعات php